อื่น ๆ

การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารจังหวัดสงขลา

by wanna @July,30 2014 14.04 ( IP : 202...1 ) | Tags : อื่น ๆ , กิจกรรม
  • photo  , 640x857 pixel , 71,378 bytes.
  • photo  , 640x857 pixel , 62,089 bytes.
  • photo  , 640x478 pixel , 45,117 bytes.

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำภูมิภาคภาคใต้  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารจังหวัดสงขลา
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายส่วน ทั้งส่วนราชการจังหวัดสงขลา เกษตรกร และนักวิชาการ
ภายในงานมีการนำเสนอกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
โดยคุณชายกร สินธุสัย  ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ด้านอาหารของประเทศไทยมีประโยชน์ในด้านการเป็นข้อมูลด้านอาหาร ที่มีการรวมรวมมาจากในต่างประเทศและต่างประเทศ เป็นแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านอาหาร
นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอกรอบแนวคิดร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา
โดย ผศ.ดร. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ประธานคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา
โดยสรุปร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา คือ การบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และด้านโภชนาการ
ซึ่งยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลาจะมองทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับจังหวัด
โดยได้วางจุดหมายระยะยาว  คือ
• จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งอาหารให้กับภูมิภาคอาเซียน นำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสงขลา

• คนสงขลาสามารถพึ่งตนเองในด้านการมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งระดับครัวเรือน และชุมชน

• อาหารที่ผลิตและมีการบริโภคในจังหวัดสงขลา เป็นอาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย

• คนสงขลาทุกช่วงวัย รู้ เข้าใจ และได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่มีความเหมาะสมกับวัย

• มีการอนุรักษ์ พัฒนาต่อยอด วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านและสมุนไพร และขยายผลทางด้านเศรษฐกิจ

• คนสงขลามีอธิปไตยและสิทธิชุมชน ในการปกป้อง อนุรักษ์ และพัฒนาฐานทรัพยากรทางอาหาร

• คนสงขลาทุกชนชั้น ได้รับการกระจายอาหารที่เป็นธรรม

และในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 4 กลุ่ม 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 2) การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร 3) การผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกให้เกษตรกร
และ4) การเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยของอาหารแปรรูป โดยเฉพาะประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
มีความน่าสนใจอย่างมาก โดยตัวแทนเกษตรกรได้ให้ข้อมูลว่า การทำนาในปัจจุบันมีปัญหาอยู่ประมาณ 6 เรื่องด้วยกัน คือ
1. องค์ความรู้เรื่องการเตรียมดิน ชาวนาขาดความรู้ ซึ่งการเตรียมดินที่ดีควรต้องทำเทือกให้มีความลึกระดับเข่า
ซึ่งจะทำให้ข้าวหยั่งรากได้ดี

2. เมล็ดพันธุ์ ส่วนใหญ่ชาวนาซื้อเมล็ดพันธุ์จากต่างจังหวัด ราคาอยู่ที่ 25 กิโลกรัม 570 บาท<br />

แต่การซื้อเมล็ดพันธุ์จากต่างจังหวัด พบวัชพืชรวมอยู่ด้วย ซึ่งเมื่อหว่านลงในนา ข้าวกับหญ้าก็จะโตพร้อมกัน
ทำให้เกษตรกรใช้ยาฆ่าหญ้า และยังพบว่า การจะทำให้ได้ผลผลิตดี การใช้เมล็ดพันธุ์ในการทำนา
ควรใช้ประมาณ 10-15 กิโลกรัมต่อไร่

3. วิธีการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ&nbsp; ชาวนายังขาดความรู้การใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับช่วงเวลา

4. ข้าวเมื่อผ่านการสีเป็นข้าวสาร พบว่ามีข้าวหักสูง ซึ่งนักวิชาการข้าวที่อยู่ในกลุ่มได้ให้ข้อมูลว่ากระบวนการสีข้าว<br />

น่าจะเป็นปัญหา  ซึ่งปัญหาข้าวหักเกิดจากเครื่องจักร ความชื้นของข้าว (ข้าวยิ่งแห้ง ยิ่งหัก) และความรู้ของคน
ที่ต้องมีความรู้ในการปรับเครื่องจักรในขณะสีข้าว

5. ศัตรูพืช เช่น หนู นก แมลงสิง&nbsp; แต่ที่เป็นศัตรูข้าวในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ คือ แมลงสิง

และในกลุ่มย่อยได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ของการปลูกข้าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายรับจำนำข้าว<br />

ทำให้ชาวนามีการปลูกข้าวอายุสั้น โดยให้ผลผลิตประมาณ 90 วัน ซึ่งในขณะนี้กรมการข้าวไม่สนับสนุนให้ชาวนาปลูก
เพราะเป็นการได้ข้าวที่ไม่มีคุณภาพมาขายให้กับผู้บริโภค และเป็นการทำลายโครงสร้างของดิน
และวิทยากรในกลุ่มได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในขณะนี้มีเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ชาวนาทำนาได้ถูกหลักวิชาการมากขึ้น
เช่น หากต้องการตรวจคุณภาพดิน ชาวนาสามารถถ่ายรูปใบข้าวแล้วส่งข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และการตรวจหาสารพันธุกรรมข้าว ชาวนาสามารถขอจด TI ได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เช่นกัน
สำหรับการเพิ่มมูลค่าของข้าวพื้นเมือง ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ถูกส่งเสริมในเชิงพาณิชย์มากนัก
ดังนั้นชาวนาหรือนักวิชาการต้องเสนอเรื่องราวหรือคุณค่าของข้าวพื้นบ้านแต่ละชนิดออกมา
ซึ่งข้าวพื้นบ้านหลายชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของข้าว
และตอบสนองความต้องการของคนรักสุขภาพ

สิ่งที่จะเดินหน้าต่อไปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือ การทำแปลงพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ตำบลท่าหิน<br />

อ.สทิงพระ จ. สงขลา  ซึ่งจะเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวในภาคใต้ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3326
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง