Akrapong Vechayanont Akrapong Vechayanont อัครพงษ์ เวชยานนท์ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และอื่น ๆ โปรดติดตามอ่านได้ที่ http://gotoknow.org/blog/akrapong/toc และ http://gotoknow.org/blog/akrapong/toc?page=2

ผลการประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย

บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย

by Akrapong Vechayanont @January,24 2011 08.59 ( IP : 118...132 )

http://www.lrc.go.th/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=37&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Elrc%2Ego%2Eth%2FLists%2FList2%2FAllItems%2Easpx ข่าวการประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรู)ฏิรู)กฎหมายกฎหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายผู้แทนองค์กรเอกชน ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๓ ที่บัญญัติให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายจำนวน ๑๒ คน โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายไว้ ๓ ส่วน ได้แก่ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งสอนในสขาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการแสวงหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักด้านต่างๆ ซึ่งมีจำนวนเท่าๆกัน

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติสรุปผู้แทนภาคเอกชนจำนวน ๔ องค์กร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.      ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านแรงงาน

นางพรรณวดี อัมพุช  ผู้แทนสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ

๒.      ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้แทนสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๓.      ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้แทนมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

๔.      ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง