สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สถานที่

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา 90000

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 074-326091-7 ต่อ 106

โทรศัพท์สายตรง 074-323292

โทรสาร 074-323292

www.skho.moph.go.

ผู้ประสานงาน

1.นางวิไลวรรณ สาครินทร์

2.นางเปรมรัตน์ อุไรรัตน์

3.นายบรรจง ฉายบุ

4.นายดุลลิพัตร แจ้งใจ 

รายละเอียดของหน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย

บทบาทหน้าที่

1.รับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากผู้บริโภคด้านผลิตภัณพ์สุขภาพ อันประกอบด้วย อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายภายในบ้านเรือน สถานพยาบาล ร้านขายยา สปา แพทย์แผนไทย

2.ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุภาพ  อันประกอบด้วย อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายภายในบ้านเรือน สถานพยาบาล ร้านขายยา สปา แพทย์แผนไทย  เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างถุกต้องตามหลักวิชาการและหลักกฎหมายกำหนด ซึ่งจะมี ศูนย์ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)

3.การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เช่น การส่งเสริมการรวมกลุ่ม ชมรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการ  การอบรม บรรยายให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ

4.งานด้านนโยบายของรัฐ เช่น โครงการไทยเข้มแข็ง การถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.งานด้านวิชาชีพ เช่น การจัดประชุมด้านวิชาชีพเภสัชกรรม การจัดตั้งชมรมกลุ่มของเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม การพัฒนาบทบาทของเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิ

6.การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพภายหลังออกสู่ท้องตลาด

ช่องทางการร้องเรียน

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง

2.ร้องเรียนทางจดหมาย

3.โทรศัพท์ 074-326091-7 ต่อ 106 โทรศัพท์สายตรง 074-323292

4.โทรสาร  074-323292

ชุดบทเรียน-ความรู้

หัวข้อเจ้าของวันที่

สมาชิก

ชื่อJoinedPosting
twoseadj - owner 10 มิ.ย. 53 Allowed
 

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน