Home อำเภอสิงหนคร
อำเภอสิงหนคร
นายณพงศ์ แสงระวี PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 04:54 น.

alt

 

ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี

อำเภอสิงหนคร

1. ชื่อเกษตรกร/กลุ่ม..วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลชะแล้


2. ชื่อประธานหรือหัวหน้ากลุ่ม......นายณพงศ์ แสงระวี.

จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 38 ครอบครัว

3. สถานที่ติดต่อ....26 หมู่ 3 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330

4. หมายเลขโทรศัพท์...........081-8962334.................................

5. ที่ตั้งแหล่งเพาะปลูก........ หมู่ที่ 1- 5 .ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร

6. จำนวนพื้นที่ที่ปลูก 50 ไร่

7. ประเภทพืชผัก....ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมเหลือง ผักสวนครัว

8. .แหล่งจำหน่าย.......ตลาดสี่แยก ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร

9. รายละเอียดอื่นๆ......การทำขนมพื้นบ้านและขนมอื่นๆ.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:52 น.
 รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction