Home Joomla! Default ล่าสุด ตลาดนัดคนรักสุขภาพ
ตลาดนัดคนรักสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 04:01 น.

เมื่อวันที่  19 - 23 ตุลาคม 2554  สำนักงานสาธารณสุขเขต 8   ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศบ.สต. )  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส )  สมัชชาสุขภาพภาคใต้  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดงานมหกรรมสุขภาพ “ ตลาดนัดคนรักสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554          : Songkhla Health Fair 2011 ” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ  60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ          พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระชนมายุครบ 7 รอบ ในปี 2554 และเพื่อเปิดเป็นพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างกระแสสังคมให้ใส่ใจสุขภาพ   ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและการจัดการสุขภาพของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่  การบริการสุขภาพครบวงจรฟรี   กิจกรรมสร้างสุขภาพ  ตลอดจนเวทีวิชาการ การแสดงผลงานเด่นและนวัตกรรมสุขภาพ 

 

ภายในงานดังกล่าวมีการเปิดโซนตลาดสดน่าซื้อด้วยการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักไร้สารเคมีในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมส่งเสริมอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคเช่นนี้คงมีขึ้นอีกในโอกาสต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 05:15 น.
 

รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction